खाताको प्रकार वार्षिक ब्याजदर न्युनतम मौज्दात
गोलडेन सेभिङ्ग   ४%  १००/-
साधारण बचत   ५%  १,०००/-
नगद सुपर बचत खाता   ६% १०,०००/-
नगद स्पेशल बचत   ७%  ५०,०००/-
बाल बचत   ८%  १,०००/-
कर्मचारी बचत खाता   ८%  ५००/-

 

क्रमिक बचत याेजना

अवधि ब्याजदर दैनिक ब्याज भुक्तानी
६ महिना ८%   एकमुष्ठ
१ वर्ष ९%  वार्षिक
२ वर्ष १०%  वार्षिक
३ वर्ष ११%  वार्षिक

 

आवधिक बचत याेजना

अवधि मासिक व्याज भुक्तानी  त्रेमासिक व्याज भुक्तानी  बार्षिक व्याज भुक्तानी
६ महिना १२% १२।५% १३%
१ वर्ष १३% १३।५% १४%
२ वर्ष १३।५% १४% १४।५%
३ वर्ष १४% १४।५% १५%