खाताको प्रकार वार्षिक ब्याजदर न्युनतम मौज्दात
गोलडेन सेभिङ्ग   4%  100/-
 साधारण बचत   5%  1,000/-
 नगद सुपर बचत खाता   6% 10,000/-
नगद स्पेशल बचत   7%  50,000/-
 बाल बचत   8%  1,000/-
 कर्मचारी बचत खाता   8%  500/-

 

क्रमिक बचत याेजना

आवधि ब्याजदर दैनिक ब्याज भुक्तानी
६ महिना ८%   एकमुष्ठ
१ वर्ष ९%  वार्षिक
२ वर्ष ११%  वार्षिक
३ वर्ष १२%  वार्षिक