कर्जा शिर्षक घट्दाे दर
आवास कर्जा १४.७५%-१८%
सामुहिक जमानी कर्जा १४.७५%-१८%
व्यावसायिक कर्जा १४.७५%-१८%
शौक्षिक कर्जा १४.७५%-१८%
कृषि कर्जा १४.७५%-१८%
बैदेशिक रोजगार कर्जा १४.७५%-१८%
हायर पर्चेज कर्जा १४.७५%-१८%
आवाधिक बचत रसिद धितो कर्जा +३%