कर्जा शिर्षक घट्दाे दर
आवास कर्जा १४.७५%-१६%
सामुहिक जमानी कर्जा १४.७५%-१६%
व्यावसायिक कर्जा १४.७५%-१६%
शौक्षिक कर्जा १४.७५%-१६%
कृषि कर्जा १४.७५%-१६%
बैदेशिक रोजगार कर्जा १४.७५%-१६%
हायर पर्चेज कर्जा १४.७५%-१६%
आवाधिक बचत रसिद धितो कर्जा +३%