Logo

Home : : बचत योजना

खाताको प्रकार वार्षिक ब्याजदर न्युनतम मौज्दात
गोलडेन सेभिङ्ग   4%  100/-
 साधारण बचत   5%  1,000/-
 नगद सुपर बचत खाता   6% 10,000/-
नगद स्पेशल बचत   7%  50,000/-
 बाल बचत   8%  1,000/-
 कर्मचारी बचत खाता   8%  500/-